SZYBCIEJ NIŻ POTRZEBUJESZ,
TANIEJ NIŻ CI SIĘ WYDAJE!
(32) 285 75 75 lub 790 380 380

RODO - Ochrona Danych Osobowych / REGULAMIN

 Szanowni Klienci , 

W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, w jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe po 25 maja 2018 roku.

 

Administratorem danych osobowych jest Radio Taxi Tg

Firma Usługowo - Handlowa TABAXI Barbara Noglik ,

z siedzibą w Tarnowskich Górach , ul. Zagórska 138, 42-680 Tarnowskie Góry

 

Dane, niezbędne do realizacji usługi to dane pozwalające rozpoznać Klienta, ale nie zidentyfikować osobę.

Radio Taxi TG nie weryfikuje prawdziwości  danych podawanych przez Klientów, w  związku z realizacją usług taksówkarskich,  ani rzeczywistych  związków danych z osobą, która dane podaje i powierza, niemniej traktuje te dane, przetwarza je i administruje nimi ze starannością i na zasadach  zgodnych z wymaganiami prawa dotyczącymi  bezpieczeństwa  danych o charakterze  rzeczywistych  danych osobowych.

 

Podczas składania zamówienia każdy z Państwa zobowiązany jest podać:

 • imię lub nazwisko lub dowolne hasło,
 • numer telefonu,
 • adres podstawienia taksówki

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest ono niezbędne celem należytej realizacji usługi.

Państwa dane przechowujemy jedynie po to, by ułatwić realizację kolejnego zlecenia i gwarantujemy, że nie są one przetwarzane w innym celu.

Dane osobowe przetwarzane są tak długo jak wymagają tego przepisy prawa i jak długo jest to konieczne do realizacji celów uzasadniających ich przetwarzanie, w tym także do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, także roszczeń związanych z realizacją umów.

 

Przysługuje Państwu:

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
 • uprawnienie wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych. 
   
                                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                                                     Barbara Noglik

                                                                                                                                          właściciel

 

 

 

REGULAMIN WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKAMI

przez Firmę Usługową TABAXI Barbara Noglik zwaną w dalszej części Radio Taxi TG§ 1

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, stosuje się dla wszystkich Klientów, którzy korzystają z usług Radio Taxi TG, także za pomocą aplikacji mobilnej Radio Taxi Tg.
 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:2.1. Klient –osoba, na rzecz której wykonywana jest usługa transportu drogowego taksówką osobową Radio Taxi TG i inne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie; osoba kontaktująca się telefonicznie z Radio Taxi TG w sprawie wykonywania usługi; osoba kontaktująca się drogą elektroniczną z Radio Taxi TG w sprawie wykonywania usługi; osoba kontaktująca się za pomocą aplikacji mobilnej z Radio Taxi TG w sprawie wykonywania usługi;

2.2. Klient biznesowy –Klient, z którym rozliczenie za wykonane usługi odbywa się za pomocą wystawianych co miesiąc faktur na szczególnych zasadach określonych każdorazowo w odrębnej umowie. W przypadku gdy Klient biznesowy zamówi usługę osoba kontaktująca się drogą elektroniczną z Radio Taxi TG w sprawie wykonywania usługi; , której nie dotyczy zawarta z nim umowa rozliczenie następuje na podstawie postanowień przedmiotowego Regulaminu;

2.3. Klient bezgotówkowy -Klient bezgotówkowy,z którym rozliczenie za wykonane usługi odbywa się za pomocą systemu „Prepaid” na szczególnych zasadach określonych każdorazowo w niniejszym Regulaminie;

2.4. Kierowca –osoba użytkująca samochód podczas świadczenia usługi transportu drogowego taksówką osobową Radio Taxi TG;

2.5. Taksówka –taksówka osobowa wykorzystywana przez Radio Taxi TG do świadczenia usług transportu drogowego

2.6. Potwierdzenie zamówienia przez Radio Taxi TG – w przypadku telefonicznego zamówienia przejazdu jest to potwierdzenie przyjęcia zamówienia dokonane przez pracownika dyspozytorni Radio Taxi TG w rozmowie telefonicznej z Klientem; w przypadku dokonania zamówienia przez aplikację Radio Taxi TG dostępną na telefony komórkowe lub drogą elektroniczną jest to pisemna informacja Radio Taxi TG o przyjęciu zamówienia;

2.7. Usługi – wszelkie usługi oferowane przez Radio Taxi TG, o których mowa w przedmiotowym Regulaminie.

2.8. Umowa przewozu taksówką -umowa zawarta pomiędzy Radio Taxi TG a Klientem, na podstawie której Radio Taxi TG zobowiązuje się przewieźć za określoną odpłatnością Klienta i gdy Klient taki posiada, także jego bagaż z wybranego punktu wskazanego w zamówieniu na przejazd do punktu docelowego wskazanego przez Klienta. Z uwzględnieniem każdorazowo zasadniczych różnic dotyczących oferowanych przez Radio Taxi TG usług. Przez termin umowa przewozu taksówką rozumie się także umowę przewozu dziecka, oraz stałą umowę przewozu zawartą z przedsiębiorcą (umowa przewozu taksówką jest zawierana w chwili potwierdzenia zamówienia przez Radio Taxi TG);

2.9. Umowa przewozu dziecka – umowa stałego przewozu zawarta pomiędzy Radio Taxi TG a Klientem bezgotówkowym tj. w tym przypadku rodzicem, opiekunem prawnym dziecka (dalej: Zleceniodawca)na podstawie której Radio Taxi TG zobowiązuje się dokonywać przewozu dziecka za określoną odpłatnością z wybranego punktu wskazanego w zamówieniu na przejazd do punktu docelowego wskazanego przez Zleceniodawcę, na szczególnych warunkach, o których mowa w Dziale Drugim, Rozdział Drugi zatytułowanym „Przewóz Dziecka” i na zasadach określonych w odrębnej umowie;

2.10. Umowa stałego przewozu zawarta z przedsiębiorcą – umowa stałego przewozu zawarta pomiędzy Radio Taxi TG a Klientem na podstawie której Radio Taxi TG zobowiązuje się dokonywać przewozu przedsiębiorcy, jego pracowników i klientów na szczególnych warunkach i zasadach określonych w odrębnej umowie;

2.11. Zamówienie na przejazd – zamówienie taksówki dokonane przez Klienta telefonicznie, drogą elektroniczną lub zatrzymanie wolnej taksówki poruszającej się po ulicy bądź skorzystanie z wolnej taksówki znajdującej się na postoju, podczas którego Klient wskaże wybrany punkt, z którego ma rozpocząć się przejazd taksówką, a także jeśli jest mu znane w chwili składania zamówienia miejsce docelowe, do którego ma przejazd nastąpić;

 1. Dokonanie potwierdzonego przez Radio Taxi TG zamówienia na przejazd oznacza zawarcie umowy przewozu taksówką pomiędzy Klientem a Radio Taxi TG oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku złożenia zamówienia na przejazd poprzez zatrzymanie wolnej taksówki poruszającej się po ulicy bądź skorzystanie z wolnej taksówki znajdującej się na postoju zawarcie umowy następuje z chwilą rozpoczęcia kursu.


§ 2

SPOSOBY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA

 1. Klient może złożyć zamówienie na przejazd w następujący sposób:a) telefonicznie – dzwoniąc pod numery 32 285 75 75 lub 790 380 380 do dyspozytorni Radio Taxi TG b) drogą elektroniczną – poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@radiotaxitg.plc) drogą elektroniczną - poprzez korzystanie z aplikacji Radio Taxi TG dostępnej na telefony komórkowe,d)zatrzymując wolną taksówkę poruszającą się po ulicy bądź korzystając z wolnej taksówki znajdującej się na postoju.

 

§ 3

PRAWA I OBOWIĄZKI KIEROWCY

 1. Prawa i obowiązki Kierowcy:

1.1. Kierowca taksówki może przewozić Klientów lub bagaż tylko po uprzednim włączeniu sprawnie działającego i zalegalizowanego taksometru, niezwłocznie po zajęciu przez pasażera miejsca w taksówce; taksometr powinien być zainstalowany w miejscu umożliwiającym swobodne odczytanie jego wskazań. Po zakończeniu przewozu Kierowca obowiązany jest niezwłocznie przełączyć taksometr na pozycję „Kasa”.

1.2. Kierowca zobowiązany jest poruszać się według wskazań systemu nawigacyjnego oraz zgodnie z własną wiedzą dotyczącą topografii miasta oraz aktualnej sytuacji drogowej uwzględniającej bieżące utrudnienia, chyba że Klient zażąda wyznaczenia innej trasy, zgodnie z jego wskazówkami.

1.3. Kierowca w imieniu Radio Taxi TG po wykonanej usłudze wystawia Klientowi paragon fiskalny.

1.4. Jeżeli Klient żąda wystawienia faktury , Kierowca powinien wystawić ją na miejscu a gdy nie będzie to możliwe Klient powinien zostawić u Kierowcy paragon fiskalny wraz z danymi niezbędnymi do wystawienia dokumentu oraz adresem e-mail, na który będzie dostarczona faktura.

1.5.Kierowca zobowiązany jest do utrzymania należytej czystości we wnętrzu auta.

1.6.Kierowca zobowiązany jest do przestrzegania całkowitego zakazu palenia wyrobów tytoniowych w taksówkach Radio Taxi TG (dotyczy to również Klientów).

1.7.W pojeździe nie spożywa się posiłków i napojów bez zgody Kierowcy.

1.8.Kierowca zobowiązany jest stosować się do:

a) przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.),

b) przepisów ustawy z dnia 15listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. 2000 r. Nr 50 poz. 601 z późn. zm.);umowy i Regulaminu Kierowcy Radio Taxi TG.,

c) innych aktów regulujących świadczenie usług i wykonywanie działalności przez kierowców.

1.9.Kierowca na prośbę Klienta zobowiązany jest do udzielenia Klientowi wszelkiej możliwej pomocy przy wsiadaniu lub wysiadaniu z taksówki.

1.10.W przypadku zasłabnięcia Klienta Kierowca powinien natychmiast poinformować dyspozytornię Radio Taxi TG i właściwie oceniając sytuację udzielić niezbędnej pomocy lub wezwać odpowiednie służby ratownicze lub odwieźć do najbliższego miejsca, gdzie może otrzymać pomoc. Kierowca powinien dodatkowo poinformować dyspozytornię Radio Taxi TG o zaistniałym zdarzeniu.

1.11.Kierowca może odmówić przewozu Klienta, jeżeli jego zachowanie może wskazywać na zagrożenie wystąpienia niebezpieczeństwa podczas świadczenia usługi transportu drogowego, w szczególności jeżeli Klient wykazuje nadmierne pobudzenie emocjonalne lub jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub narkotyków.

1.12.Kierowca na życzenie Klienta zobowiązany jest ulokować bagaż w bagażniku pojazdu. Bagaż inny niż podręczny może być przewożony jedynie w bagażniku.

1.13.Po zakończeniu przewozu Kierowca jest zobowiązany przypomnieć Klientowi o zabraniu bagażu oraz sprawdzić czy Klient nie pozostawił w taksówce jakichkolwiek przedmiotów.

1.14.Przedmioty pozostawione w taksówce przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Radio Taxi TG. Z bagażem pozostawionym w taksówkach Radio Taxi TG postępuje się stosownie do przepisów dotyczących rzeczy znalezionych oraz właściwych przepisów prawa przewozowego.

1.15.Bagaż pozostawiony w taksówce Radio Taxi TG, jeżeli zgodnie z przepisami dotyczącymi rzeczy znalezionych nie został jeszcze przekazany właściwemu organowi, zostanie wydany Klientowi po zidentyfikowaniu w sposób nie budzący wątpliwości, co do tego, że zostaje wydany osobie uprawnionej.

1.16.Kierowca natychmiast po zakończeniu kursu powinien poinformować dyspozytornię Radio Taxi TG o znalezionych przedmiotach, podając możliwie dokładnie czas pozostawienia ich przez Klienta.


§ 4

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klientami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Klientami mogą być również osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Klient:a) jest obowiązany do zachowania, które nie będzie wpływać w sposób negatywny na bezpieczeństwo jazdy;b) jest obowiązany uiścić należność za przejazd nie później niż w chwili opuszczenia taksówki.
 3. Kierowca w miarę możliwości uwzględnia żądania Klienta co do wytycznych trasy, o ile nie naruszają one przepisów kodeksu drogowego.
 4. W przypadku żądania Klienta, które pozostaje w sprzeczności z prawem,dobrymi obyczajami i polityką przewozową, Kierowca ma prawo odmówić wykonania takiego polecenia.
 5. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za poprawność danych podawanych Radio Taxi TG podczas składania zamówienia drogą elektroniczną, bądź telefonicznie i na nim spoczywa obowiązek sprawdzenia poprawności takiego zamówienia (dzień, trasa, godzina, telefon kontaktowy).
 6. Klient zobowiązuje się do dokonywania zamówień usługi przewozu osób z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym terminową realizację usług przez Radio Taxi TG.
 7. Osoba, która dokonuje zamówienia dla przewozu grupowego, przyjmuje zasady Regulaminu w imieniu całej grupy i jest uważana za stronę umowy przewozu taksówką.
 8. Dzieci w wieku poniżej lat 13 nie mogą podróżować taksówkami Radio Taxi TG bez opieki dorosłych, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Rozdziale Drugim Regulaminu.
 9. Klient korzystający z pomocy wózka inwalidzkiego jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie podczas dokonywania zamówienia usługi przewozu taksówką. W przypadku braku informacji Radio Taxi TG zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia lub jego modyfikacji, w porozumieniu z klientem.
 10. Klient pełnoletni odpowiada za szkody wyrządzone Radio Taxi TG (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia taksówki) na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Opiekunowie prawni dziecka, które wyrządziło szkody Radio Taxi TG odpowiadają za te szkody. Koszty wynikające z uszkodzeń taksówki powstałe z winy Klienta muszą być pokryte przez niego lub jego opiekunów prawnych.
 11. Klient, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza taksówkę jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Radio Taxi TG kwoty w wysokości 500 zł, w związku z koniecznością doprowadzenia taksówki do stanu poprzedniego i związanego z tym przestoju.
 12. Klient jest zobowiązany do korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży.
 13. Radio Taxi TG ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w taksówce lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta w związku z podróżą, w przypadku, gdy Klient:a) nie przestrzega postanowień Regulaminu,b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,c) zachowuje się w sposób uciążliwy dla Kierowcy,d) działa niezgodnie z prawem. Skutki prawne zdarzeń wymienionych w zdaniu pierwszym ponosi Klient.
 14. Skorzystanie przez Radio Taxi TG z uprawnień, o których mowa w punkcie 13 Regulaminu, nie uprawnia Klienta do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.
 15. Radio Taxi TG dołoży wszelkich starań by wykonać umowę przewozu taksówką w odpowiednim czasie, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
 16. Radio Taxi TG nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowość lub niewykonanie usługi transportu drogowego taksówką osobową oraz dalsze tego skutki spowodowane czynnikami niezależnymi od Radio Taxi TG, w szczególności takimi jak:a) utrudnienia w ruchu drogowym,b) wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie przejazdu,c) trudne warunki atmosferyczne,d) pożary,e) awarie,f) zastosowanie się do żądań policji,g) okoliczności siły wyższej,h) inne okoliczności uniemożliwiające wykonanie usługi.
 17. W przypadku opóźnienia ze strony Klienta w dotarciu do miejsca rozpoczęcia przewozu wskazanego przez Klienta, większego niż 10 minut, Kierowca nie ma obowiązku czekać na Klienta, jeżeli Klient nie poinformuje dyspozytorni Radio Taxi TG o zaistniałym opóźnieniu.
 18. Radio Taxi TG nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych, ani za powstałe w związku z tym szkody, jednak zobowiązany jest do zawiadomienia Klienta o ww. zdarzeniu z możliwie jak największym wyprzedzeniem czasowym.

 §5

ZAMAWIANIE USŁUG PRZEZ KLIENTA

 1. Schemat zamówienia przez Klienta usługi standardowej lub specjalnej za pośrednictwem centrali telefonicznej Radio Taxi TG lub aplikacji mobilnej Radio Taxi TG przedstawia się następującoa) Zamówienie usługi przez Klienta poprzez centralę telefoniczną Radio Taxi TG lub aplikację mobilną b) Przyjęcie zlecenia przez centralę lub poprzez aplikację mobilną oraz wskazanie Klientowi maksymalnego szacunkowego czasu podjechania taksówki, przy czym szacunkowy czas dojazdu nie jest czasem rzeczywistym dojazdu do Klienta. c) Kontakt SMS Radio Taxi TG do Klienta wskazujący taksówkę realizującą zlecenie. d) Kontakt telefoniczny Kierowcy do Klienta określający urealniony czas dojazdu do miejsca odbioru Klienta.
 2. Kierowca zobowiązany jest oczekiwać na Klienta w miejscu do tego przeznaczonym zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i przez czas maksymalny do 10 minut, po tym czasie zlecenie Klienta zostaje anulowane. W piątek i sobotę w godzinach od 22:00 do 05:00 , Kierowca zobowiązany jest oczekiwać na Klienta maksymalnie do 5 minut. Zlecenia realizowane są jedynie z miejsc zapewniających swobodny dojazd, realizacja zlecenia ze strzeżonych osiedli odbywa się wyłącznie na wyraźną prośbę Klienta, o ile wjazd na osiedle strzeżone będzie możliwy, w innym wypadku Kierowca będzie oczekiwał w miejscu możliwie najbliższym w stosunku do wjazdu na osiedle strzeżone.
 3. Kierowca z uwagi na swoje bezpieczeństwo jest uprawniony w czasie realizacji zlecenia Klienta pomiędzy godziną 22:00-6:00 odmówić odebrania Klienta z obszaru zamkniętego.


§ 6

PRZEWÓZ DZIECKA

 1. Zezwala się na przewóz dzieci w wieku do lat 13 taksówkami Radio Taxi TG tylko pod opieką osoby dorosłej, chyba że rodzic lub opiekun prawny, upoważnia Kierowcę do przewiezienia dziecka bez opieki rodzica lub opiekuna prawnego. W takim razie rodzic lub opiekun prawny dziecka zawierają z Radio Taxi TG umowę przewozu dziecka. Dzieci w wieku poniżej lat 6 nie mogą być przewożone taksówkami Radio Taxi TG bez opieki osoby dorosłej innej niż Kierowca. Niniejszy rozdział ma zastosowanie względem przewozu taksówką dziecka w wieku od lat 6 do lat 13 bez opieki osoby dorosłej innej niż Kierowca na podstawie odrębnej umowy stałego zlecenia uprzednio zawartej z rodzicem lub opiekunem prawnym (Klient), zwanym dalej „Zleceniodawcą”.
 2. Radio Taxi TG w ramach umowy stałego zlecenia przewozu dziecka świadczy na życzenie Zleceniodawcy także za dodatkową opłatą usługę odprowadzenia dziecka do szkoły.
 3. Zleceniodawca zgłasza do dyspozytorni Radio Taxi TG zlecenie przewozu taksówką dziecka wskazując:a) czas i miejsce usługi, która ma być świadczona, tj. dokładną trasę przewozu taksówką dziecka oraz czas, w którym ma nastąpić rozpoczęcie usługi,b) wiek dzieckac) zakres usług dodatkowych związanych z usługą przewozu taksówką dziecka, świadczonych przez Radio Taxi TG,d) fakt istnienia chorób mogących utrudniać wykonywanie przewozu taksówką dziecka, w szczególności takich jak epilepsja oraz inne choroby przewlekłe.
 4. W przypadku potwierdzenia, iż usługa przewozu dziecka może być świadczona, dyspozytornia Radio Taxi TG poinformuje Zleceniodawcę o gotowości zawarcia umowy i przekaże informacje na temat kosztów świadczonej usługi.
 5. W przypadku akceptacji warunków umowy przez Zleceniodawcę, zobowiązany jest on do podania swoich danych osobowych w postaci:a) imienia i nazwiska,b) adresu zamieszkania,c) PESEL,d) wskazania stopnia pokrewieństwa w celu ustalenia sprawowania opieki prawnej nad dzieckiem oraz miejsca zameldowania,e) numeru telefonu kontaktowegooraz podania danych dziecka w postaci:a) imienia i nazwiska,b) daty urodzenia.
 6. W przypadku wybrania przez Zleceniodawcę usługi polegającej na odbiorze dziecka z taksówki przez osobę wskazaną, Zleceniodawca wskaże dane i numer kontaktowy osób uprawnionych do odbioru dziecka.
 7. Powyższe dane będą służyły do przygotowania umowy do podpisu przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 8. W dniu rozpoczęcia świadczenia usługi Zleceniodawca przekaże Kierowcy podpisaną wcześniej treść umowy zlecenia przewozu dziecka taksówką.
 9. W momencie przekazania umowy Zleceniodawca winien posiadać przy sobie dowód tożsamości umożliwiający weryfikację jego danych znajdujących się w treści umowy.
 10. Kierowca, który przewozi dziecko bez opiekuna prawnego zgodnie z zawartą umową przewozu dziecka ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osoby małoletniej podróżującej bez prawnego opiekuna w takcie pobytu dziecka w taksówkach Radio Taxi TG.
 11. W czasie oczekiwania na taksówkę i po wyjściu z taksówki Kierowca i Radio Taxi TG są zwolnieni z odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci –w tym czasie za dzieci odpowiedzialność ponoszą opiekunowie prawni lub inne osoby przez nie upoważnione.
 12. Należność za usługę przewozu dziecka taksówką bez obecności opiekuna prawnego uiszczają opiekunowie prawni z góry.

 

§ 7

DOSTARCZANIE ZAKUPÓW

 1. Radio Taxi TG świadczy Klientom usługi dostarczania do miejsca wskazanego przez Klienta ściśle określonych przez niego towarów, uprzednio zakupionych przez Kierowcę, zgodnie z zamówieniem.
 2. Maksymalna kwota zamówienia nie może wynosić więcej niż 300,00 zł brutto i musi być opłacona GOTÓWKĄ.
 3. Usługa ta może być przez Radio Taxi TG świadczona w przypadku gdy każdorazowa lokalizacja Kierowcy pozwala na dojazd przez Kierowcę do wskazanego przez Klienta sklepu lub jeżeli Klient nie wskazał konkretnego sklepu to do najbliższego sklepu w obrębie miejsca dostarczenia zakupów, w czasie maksymalnie 10 minut.
 4. Dyspozytornia po przyjęciu zamówienia wykonuje do Klienta zwrotny telefon w celu udzielenia informacji czy usługa ta może być wykonana. W przypadku oświadczenia Radio Taxi TG o możliwości wykonania usługi dostarczenia towarów potwierdzenie realizacji usługi przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy.
 5. Dyspozytornia Radio Taxi TG poinformuje każdorazowo Klienta przy składaniu zamówienia o tym czy Kierowca znajduje się w lokalizacji zapewniającej możliwość dojazdu przez Kierowcę do najbliższego sklepu w obrębie miejsca dostarczenia zakupów, w czasie maksymalnie 10 minut. W przypadku gdyby żaden Kierowca nie znajdował się w takiej lokalizacji Dyspozytornia Radio Taxi TG poinformuje o tym fakcie Klienta i uzgodni czy w takim przypadku Klient życzy sobie realizacji usługi pomimo konieczności poniesienia dodatkowych kosztów, o których mowa w Dziale III zatytułowanym „Taryfikator opłat” Rozdziale I zatytułowanym „Cennik usług”.
 6. Po wydaniu Klientowi przez Kierowcę zamówionego towaru, Klient powinien dokonać sprawdzenia czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych wynikających z transportu oraz czy wydany towar jest zgodny z zamówieniem.
 7. Kierowca dostarcza zakupy wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Klient podał dane niezbędne do jej wystawienia.
 8. Zakupy w postaci alkoholu lub tytoniu mogą być wydane wyłącznie osobie pełnoletniej Radio Taxi TG zastrzega sobie możliwość weryfikacji przez Kierowców wieku osoby odbierającej zakupy. W przypadku odbioru wskazanych w zdaniu pierwszym towarów przez osobę niepełnoletnią lub w przypadku odbioru towaru w postaci alkoholu przez osobę nietrzeźwą Kierowca jest uprawniony do odmowy wydania towaru. Nie przekazanie przez Kierowcę zamówionych towarów z uwagi na okoliczności, o których mowa w dwóch zdaniach poprzednich skutkuje obciążeniem Klienta kosztami zakupu zamówionych towarów jak i ich dostarczenia.
 9. W przypadku gdy Kierowca w miejscu wskazanym przez Klienta jako miejsce dostarczenia zakupów oczekuje na odbiór towarów dłużej niż 15 min., a Klient nie poinformował dyspozytorni o planowanej zmianie godziny odbioru towarów, Radio Taxi TG jest upoważnione do obciążenia Klienta kosztami zakupu zamówionych towarów jak i ich dostarczenia oraz opłaty za czas oczekiwania zgodną z Cennikiem.

§ 8

DOWÓZ POSIŁKÓW Z RESTAURACJI

 1. Radio Taxi TG świadczy Klientom usługi dowozu ściśle określonych przez Klienta w zamówieniu posiłków ze wskazanej przez Klienta restauracji i ewentualnie innych zakupów dokonanych w restauracji do miejsca dowozu wskazanego przez Klienta.
 2. Maksymalna kwota zamówienia nie może wynosić więcej niż 300,00 zł brutto i musi być opłacona GOTÓWKĄ.
 3. Usługa ta może być przez Radio Taxi TG świadczona w przypadku gdy każdorazowa lokalizacja Kierowcy pozwala na odbiór zamówionych posiłków oraz ewentualnie innych towarów z wybranej przez Klienta restauracji w czasie maksymalnie 10 minut.
 4. Dyspozytornia po przyjęciu zamówienia wykonuje do Klienta zwrotny telefon w celu udzielenia informacji czy usługa ta może być wykonana. W przypadku oświadczenia Radio Taxi TG o możliwości wykonania usługi dostarczenia towarów potwierdzenie realizacji usługi przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy.
 5. Dyspozytornia Radio Taxi TG poinformuje każdorazowo Klienta przy składaniu zamówienia o tym czy Kierowca znajduje się w lokalizacji zapewniającej możliwość odbioru zamówionych posiłków z wybranej przez Klienta restauracji w czasie maksymalnie 10 minut.
 6. Po wydaniu Klientowi przez Kierowcę zamówionego posiłku i ewentualnie innych zakupów dokonanych w restauracji, Klient powinien dokonać sprawdzenia czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych wynikających z transportu oraz czy wydany towar jest zgodny z zamówieniem.
 7. 8.Kierowca dostarcza zamówiony posiłek oraz ewentualnie inne zakupy dokonane w restauracji wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Klient podał dane niezbędne do jej wystawienia.
 8. Zakupy z restauracji w postaci alkoholu lub tytoniu mogą być wydane wyłącznie osobie pełnoletniej. Radio Taxi TG zastrzega sobie możliwość weryfikacji przez Kierowcę wieku osoby odbierającej zakupy. W przypadku odbioru wskazanych w zdaniu pierwszym towarów przez osobę niepełnoletnią, lub w przypadku odbioru towaru w postaci alkoholu przez osobę nietrzeźwą Kierowca jest uprawniony do odmowy wydania towaru.
 9. W przypadku gdy Kierowca w miejscu wskazanym przez Klienta jako miejsce dostarczenia zakupów oczekuje na odbiór towarów dłużej niż 15 min., a Klient nie poinformował dyspozytorni o planowanej zmianie godziny odbioru towarów, Radio Taxi TG jest upoważnione do obciążenia Klienta kosztami zakupu zamówionych towarów jak i ich dostarczenia oraz opłaty za czas oczekiwania zgodną z Cennikiem.

§ 9

PRZEWÓZ ZWIERZĄT

 1. Przewóz zwierząt odbywa się jedynie w obecności Klienta.
 2. Kierowca może odmówić przewozu Klienta, jeżeli Klient zamierza zawrzeć umowę przewozu taksówką na przejazd ze zwierzęciem bez uprzedniego zawiadomienia dyspozytorni Radio Taxi TG o tym fakcie.
 3. Pies, kot lub inne małe zwierzę domowe może zostać przewiezione o ile przebywa w odpowiednim zabezpieczeniu np. klatka, które można umieścić tak, aby zwierzę nie uszkodziło, albo nie zanieczyściło taksówki. Ciężar i wielkość zwierzęcia nie mogą przekraczać dopuszczalnej ładowności taksówki i zagrażać bezpieczeństwu jazdy.
 4. Kierowca może odmówić przewozu Klienta ze zwierzęciem jeżeli zwierzę swoim zachowaniem wskazuje na nieprzewidywalność lub agresywność, a także jeśli zwierzę znajduje się w stanie wskazującym na ciężką chorobę lub posiada znamię innych dolegliwości,które wymuszą konieczność dodatkowego sprzątania lub dezynfekowania samochodu.
 5. Klient jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie szkody jakie zwierzę spowodowało podczas przewozu taksówką.
 6. Kierowca może odmówić przewozu Klienta ze zwierzęciem jeżeli według przeciętnej wiedzy życiowej można zakwalifikować zwierzę jako niebezpieczne.
 7. Postanowienia niniejszego rozdziału z wyłączeniem pkt 2, 3 i pkt 5 nie dotyczą psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej.


§ 10

PRZEWÓZ BAGAŻU

 1. Kierowca przewozi bagaż na życzenie Klienta.
 2. Kierowca może odmówić przewozu w sytuacji gdy rozmiar bagażu lub jego waga przekraczają możliwości przewozu.
 3. Zabrania się przewozu taksówkami osobowymi przedmiotów i materiałów niebezpiecznych w szczególności broni, materiałów łatwo palnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących itp.
 4. Bagaż może być przewożony tylko i wyłącznie w bagażniku. Powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu oraz w wyniku jego przewożenia zniszczeniu lub uszkodzeniu nie uległa taksówka.
 5. W przypadku zlecenia przez Klienta przewozu bagażu, który łącznie z jego zawartością posiada wysoką wartość pieniężną tj. powyżej 1000,00 zł Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Radio Taxi TG lub Kierowcę poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia zawierającego także określoną przez Klienta wartość bagażu.
 6. W przypadku konieczności osobistego doręczenia przekazanego bagażu stosuje się następujące regulacje:a) ciężar niesionego bagażu nie może przekroczyć 10 kg,b) bagaż posiada rozmiary umożliwiające przeniesienie,c) Kierowca obowiązany jest do przenoszenia bagażu na odległość nie większą niż 20 m,d) dolicza się opłatę w wysokości 5 zł za odebranie przesyłki przez Kierowcę oraz kolejne 5 zł za doręczenie.
 7. Jeżeli Klient stwierdzi brak lub uszkodzenie swojego bagażu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Kierowcę oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu od Kierowcy. Potwierdzenie to Klient zobowiązany jest dołączyć do ewentualnej reklamacji pisemnej, którą ma prawo złożyć zgodnie z Działem Czwartym Regulaminu.
 8. W przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu z winy Radio Taxi TG lub Kierowcy, Radio Taxi TG zobowiązany jest do wypłaty Klientowi stosownego odszkodowania. Wysokość odszkodowania nie może przewyższać zwykłej wartości bagażu. W przypadku nie złożenia przez Klienta oświadczenia o którym mowa w ust. 5 powyżej Radio Taxi TG jest odpowiedzialny za zawinioną przez Radio Taxi TG lub Kierowcę utratę bagażu jedynie do wysokości zwykłej wartości bagażu. Warunkiem wypłaty przez Radio Taxi TG odszkodowania jest uzyskanie przez Klienta pisemnego potwierdzenia przez Kierowcę stwierdzenia braku lub uszkodzenia bagażu Klienta.


§ 11

ODPROWADZANIE SAMOCHODU KLIENTA

 1. Radio Taxi TG świadczy usługi odprowadzania samochodu osobowego Klienta z miejsca wskazanego przez Klienta jako miejsce odbioru pojazdu do miejsca wskazanego przez Klienta jako miejsce odprowadzenia samochodu.
 2. W przypadku gdy podczas świadczonej usługi odprowadzania samochodu Klienta nastąpi zdarzenie powodujące szkodę w samochodzie Klienta lub innym pojeździe, Kierowca ani Radio Taxi TG nie ponoszą odpowiedzialności za tę szkodę, a Klient zobowiązuje się pokryć tę szkodę w całości z posiadanego ubezpieczenia OC lub AC.


§ 12

DOSTARCZANIE PRZESYŁEK

 1. Radio Taxi TG świadczy usługi dostarczania przesyłek z miejsca wskazanego przez Klienta jako miejsce odbioru przesyłki do miejsca wskazanego przez Klienta jako miejsce dostarczenia.
 2. Wymiary przesyłek, które mogą być przez Radio Taxi TG dostarczane, muszą umożliwiać swobodne ich przenoszenie oraz nie mogą przekroczyć 10kg.
 3. Całkowitą odpowiedzialność za zawartość przesyłki i jej przewóz ponosi Klient.
 4. Radio Taxi TG nie odpowiada za ewentualne szkody w przesyłce, a także szkody spowodowane przewozem przesyłki.
 5. Zabronione jest zlecenie przez Klienta usługi przewozu towarów niebezpiecznych, a także takich których wytwarzanie, przetwarzanie, obrót, posiadanie, wykorzystywanie są niedozwolone przez przepisy prawa.


§ 13

ZASADY WYKONYWANIA USŁUG

Radio Taxi TG może odmówić wykonania Usługi w przypadku gdy obiektywne okoliczności nie pozwalają Radio Taxi TG na jej prawidłowe zrealizowanie.


§ 14

CENNIK USŁUG

 1. Cennik usług Radio Taxi TG jest dostępny na stronie internetowej www.radiotaxitg.pl w zakładce Cennik.
 2. Stosowany przez Radio Taxi TG podział taryfowy wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązujących i jest z nim tożsamy.
 3. Ceny zawarte w cenniku o którym mowa w ust.1 powyżej mogą zostać ustalone w sposób odmienny na podstawie odrębnej umowy.
 4. Cena gwarantowana – kwota umowna, która po ustaleniu trasy przejazdu została podana Klientowi, a klient wyraził na nią zgodę. Informacja na temat wysokości kwoty umownej jest podawana podczas składania zamówienia w rozmowie telefonicznej z dyspozytorni Radio Taxi TG. Jeżeli klient nie wyraził zgody na cenę umowną, rozliczenie za przejazd odbywa się według wskazań licznika.
 5. Poza wyjątkami wymienionymi w następnym punkcie Regulaminu nie jest dopuszczalne pobranie opłaty innej niż kwota umowna.
 6. Kwota umowna przestaje obowiązywać w przypadku gdy:a) Klient na swoje żądanie zmienił trasę lub zarządził postój w trakcie jazdy, a także w innych przypadkach, w których Klient na swoje żądanie zmienił pierwotne ustalenia,b) Klient zamówił taksówkę na określoną godzinę i spóźnił się powyżej 5 minut,c) Klient nie wyraził zgody na cenę umowną podczas składania zamówienia.
 7. W przypadkach opisanych w pkt 6 powyżej, zamiast kwoty umownej naliczana jest cena zgodna ze wskazaniem taksometru.
 8. W przypadku zamówienia taksówki na określoną godzinę i opóźnienia Klienta powyżej 5 minut Kierowca jest uprawniony do włączenia taksometru.
 9. Rabaty udzielone na podstawie różnych tytułów (odrębnych akcji promocyjnych, umów o współpracy) nie sumują się.


§ 15

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sposoby płatności za usługi Radio Taxi TG :

a) gotówka,

b) karta płatnicza – po uprzednim zgłoszeniu na dyspozytorni

c) przelew - w przypadku klienta biznesowego,

 §16

REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo zgłosić reklamację nie później niż w ciągu 7 dni od daty zdarzenia, będącego podstawą do zgłoszenia reklamacji. Osobą uprawniona do składania reklamacji jest Klient lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.
 2. Radio Taxi TG ma obowiązek przyjąć reklamację, rozpatrzyć ją w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia oraz poinformować Klienta o ocenie zasadności reklamacji i zapadłym rozstrzygnięciu.
 3. Klient ma możliwość zgłoszenia reklamacji drogą:a) elektroniczną –poprzez e-mail: biuro@radiotaxitg.pl b) telefoniczną - poprzez Dział Reklamacji, numer 511 550 580 ,c) pocztową –na adres: F.U. TABAXI Barbara Noglik ul. Poczdamska 9b/1 42-612 Tarnowskie Góry , przy czym za datę złożenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego o przyjęciu listu do wysyłki przez urząd pocztowy.
 4. Reklamacja, aby zostać rozpoznana powinna zawierać następujące informacje:
 • imię i nazwisko Klienta,
 • numer rejestracyjny taksówki,
 • numer identyfikacyjny kierowcy lub jego nazwisko,
 • datę przejazdu, którego dotyczy reklamacja,
 • przebieg zdarzenia,
 • oczekiwania w kwestii rozstrzygnięcia reklamacji.

 

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy ustaw i aktów wykonawczych do ustaw, w szczególności: ustawy z dnia 15.11.1984r. prawo przewozowe (Dz.U. 2000, Nr 50, poz. 601 z późn.zm.), ustawy z dnia 6.09.2000 o transporcie drogowym (Dz.U. 2007, Nr 125, poz. 874 z późn.zm, ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Radio Taxi TG, której przedmiotem są usługi świadczone przez Radio Taxi TG na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Radio Taxi TG będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 4. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu Klientowi po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, Radio Taxi TG zaś - po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty.
 5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 6. Radio Taxi TG zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Radio Taxi TG, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.radiotaxitg.pl.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą wżycie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

Co nas wyróżnia?
NOWOCZESNY SYSTEM PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ

System pozwala na sprawne przyjmowanie, obsługę, modyfikację oraz wysyłanie zleceń do taksówkarzy

APLIKACJA DO ZAMAWIANIA TAKSÓWEK

Wreszcie zamówisz taksówkę w nowoczesny sposób! Ułatw sobie życie i zainstaluj darmową aplikację

FAKTURY

Poproś o FV za przejazd i odlicz koszty w 100%.

PŁATNOŚĆ KARTĄ

Wybrane taksówki wyposażone są w terminal płatniczy. Chcesz zapłacić kartą? Poinformuj o tym dyspozytora.

FOTELIKI DLA DZIECI

Każda taksówka jest wyposażona w fotelik lub podkładkę. Bezpieczeństwo Twoich bliskich jest dla nas bardzo ważne.

SMS O OCZEKUJĄCEJ TAKSÓWCE

SMS wysyłany jest do klienta przez system automatycznie, w momencie gdy taksówka jest już na miejscu.

UJEDNOLICONY KOLOR

Każda z naszych taksówek jest tak samo oznaczona. Szukaj na postojach ŻÓŁTYCH taksówek z logo radiotaxitg.pl

LICZNA FLOTA

Posiadamy 3 razy większy tabor samochodów od innych korporacji w naszym mieście.

CHCESZ ZAMÓWIĆ TAKSÓWKĘ?
24H/7 DNI
(32) 285 75 75 lub 790 380 380
MASZ SMARTFONA? ZAMAWIAJ NASZE TAXI
PROŚCIEJ, DZIĘKI BEZPŁATNEJ APLIKACJI
SUBSKRYPCJA
NOWOŚCI NA EMAIL

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

OK